Welcome to Healing Art Clinic

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยศาสตร์พลังงาน การบำบัด นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อรักษาอาการ บำบัด ฟื้นฟู คืนสมดุล และคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

  • Chiropractic ศาสตร์การจัดกระดูก ปรับโครงสร้างร่างกาย จัดกระดูกสันหลังให้อยู่ถูกตำแหน่ง เพื่อให้ร่างกายให้พัฒนาได้อย่างถูกต้องเต็มที่
  •  Anti-aging ศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม เน้นการค้นหาความเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิดโรค และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม โดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง
  •  Men’s Health Center ช่วยดูแลปัญหาสุขภาพเพศชายองค์รวม ค้นหาสาเหตุแห่งความเสื่อม ดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เพื่อคืนสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกระดูก ปรับโครงสร้างร่างกาย โดยแพทย์ Chiropractor

ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการดูแลสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์และกระบวนการรักษาโรค แพทย์ไคโรแพรคติกคือแพทย์ผู้ซึ่งพิจารณาว่ามนุษย์นั้นดำรงอยู่อย่างบูรณาการ และให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสรีรวิทยาและความสมบูรณ์ของโครงสร้าง แพทย์จัดกระดูกนั้นเข้าใจดีว่าความสมบูรณ์ของโครงสร้างของกระดูกสันหลังและระบบกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ ระบบประสาทต่างๆจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลถึงระบบการทำงานการทำงานทั้งหมดของร่างกาย

With our updated technology!

Cerebrolysin

มีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ สามารถใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ผลงานวิจัยเผยให้เห็นว่า รายที่ได้รับ Cerebrolysin มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับรายที่ได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

คนไข้ SDAT มีอาการดีขึ้นมาก 61.7%
คนไข้หลัง Stroke ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 42.3%
ลดโอกาสการเสียชีวิตจาก Stroke 50%

Meet The Team